Equal Money System

The Equal Money System (EMS) is a research and development Project to formulate and investigate responses to general policies that affect the day to day life on Earth as to lifestyle for human, animal and plant. This project is managed and directed under the auspices of the Equal Life Foundation, a Non-Profit Organization, constituted under South African Law, duly audited as per legal requirements. Please support this NPO – either by donating or buying products from our online store.

Economist's Journey to Life

Vote on these Goals

Voting is anonymous.
Comments are moderated.

Hälsa och Sjukvård

Hälsovård i ett Jämlikt Pengasystem kommer att Diagnostisera, Behandla och följa upp Varje Människas, Djurs och Växts Mathållning, för att Förbättra Varje Liv till det Optimala. Detta kommer att Leda till Verklig Vetenskap och producera en Hälsosam Värld med fokus på Förebyggande som det Bästa Botemedlet.

I like this Goal and agree 100%

Livsmedel

Livsmedelsproduktionen i ett Jämlikt Pengasystem kommer att fokusera på ett Effektivt och Hälsosamt leverne för alla, för att uppnå ett så långt Liv som möjligt för Alla.

I like this Goal and agree 100%

Vetenskap

Vetenskap i ett Jämlikt Pengasystem kommer att fokusera på Principen att Samtligas Upplevelse av Livet ska ledas mot ett hållbart förverkligande av Lycka och Livskvalitet.

I like this Goal and agree 100%

Utbildning

Utbildning i ett Jämlikt Pengasystem kommer att förbereda Varje Människa att bli en Självmedveten och Ansvarstagande Del av den Mänskliga Rasen, som lever ett förverkligat, lyckligt och Extraordinärt Liv. Det jämlika Pengasystemet kommer att Garantera att varje medborgare är Effektivt Utbildad till att Leva i Harmoni med Växter, Djur och Miljön i Allmänhet.

I like this Goal and agree 100%

Demokrati

Demokrati i ett Jämlikt Pengasystem kommer att engagera Samtliga Medborgare i Världen att Rösta om Varje Aspekt som påverkar Vardagslivet och Ingen Politiker kommer att ha Någon Befogenhet att Fatta Beslut. Politikerna kommer enbart att Fungera som Administratörer som Verkställer Folkets Vilja.

I like this Goal and agree 100%

Energi

Det Jämlika Pengasystemet kommer att minska användandet av icke förnybara energiresurser med 95% genom avlägsnandet av profitmotivet och genom att ersätta det med tillverkandet av så effektiva produkter som möjligt av bästa möjliga kvalitet jämlikt tillgängliga för alla.

I like this Goal and agree 100%

Frihet

Det Jämlika Pengasystemet kommer att tillåta Religiös Föreningsfrihet så länge det inte hindrar Rätten till Liv och Skydd och en Jämlik Fördelning av Resurser, eller hindrar någon Levande Varelse på Jorden att Förverkliga sig, Utbilda sig eller Leva sitt Liv.

I like this Goal and agree 100%

Att Fullända Livet

Det Jämlika Pengasystemet kommer enbart tillåta en opartisk Dokumentation och Redogörelse av Händelser i Historien från Utgångspunkten att dra lärdom av Händelserna och fullkomna Livsomständigheterna för Samtliga Varelser på Jorden till att vara de bästa tänkbara, genom Utbildning och att Kritiskt Undersöka hur Mänskligheten som Grupp Bäst kan Samexistera med Varandra och Alla andra Levande Varelser på Jorden.

I like this Goal and agree 100%

Välbefinnande

Det Jämlika Pengasystemet kommer att Studera det Psykologiska Välbefinnandet av Människor för att Garantera ett Liv fritt från Rädsla. Fokus kommer att ligga på att Stötta Livet för att möjliggöra att Livet Praktiskt Levs med Självförverkligande och Lycka på ett sådant vis att Självtillfredsställelse inte Skadar någon Levande Varelse eller Miljön. Detta för att Säkerställa Jordens fortsatta existens som en Effektiv Källa för Kommande Generationers Njutning.

I like this Goal and agree 100%

Teknologi

Det Jämlika Pengasystemet kommer att fokusera på Utvecklingen av Informationsteknologi på den mest avancerade möjliga nivå och uppnåendet av sådan Teknologi för alla – för att på så vis garantera en hållbar omställning i kraven, när det till exempel gäller växter i användningen av papper. Förlagsbranschen kommer att ställa om till ett Elektroniskt sätt att förmedla skrift och denna teknik kommer vara Tillgänglig för Alla, vilket gör det möjligt för Varje Person att aktivt Delta i Forskning och Politiska Beslut som påverkar Livet i Allmänhet, med tonvikt på en lösning utan rädsla.

I like this Goal and agree 100%

Produktion

I det Jämlika Pengasystemet kommer produktionen av Alla Nödvändigheter och Apparater utgöra en del av Läroplanen i den Högre Utbildningen och fungera som praktiktjänstgöring. Efter utbildningen kommer allt Arbete och all Forskning som förbättrar Livet på Jorden att vara på Frivillig Basis. Volontärer kommer att Bidra till utvecklingen och Fulländandet av Livet på Jorden som en Del av deras Självförverkligande som Livet själva - i Livets Tjänst.

I like this Goal and agree 100%

Uppdateringar

Det Jämlika Pengasystemets Riktlinjer och Mål kommer att Ändras från tid till annan för att Uppnå Högsta Möjliga Effektivitet i Politiska Beslut och för att Uppnå mål som kommer att leda till den Bästa Möjliga Livsförutsättningen för Alla på Jorden.

I like this Goal and agree 100%

Logistik

I det Jämlika Pengasystemet kommer Banksystemets Infrastruktur bli det logistiksystem som Förvaltar och Fördelar resurser och varor till Varje Individ i Världen på Lika Villkor. Och ditt bankkort kommer att bli ditt Livskort, som du kommer att dra varje gång du tar ut Varor och Tjänster ur det Globala Livsuppehållande Systemet. Logistiksystemet kommer se till att varje person får sin beskärda del samtidigt som det kommer se till att förhindra missbruk och utnyttjande. Varje person kommer att ha tillgång till det Globala Systemet för att kunna granska det aktuella läget av Tillgängliga Resurser och för att kunna rösta om en effektiv distribution och fördelning och göra preferensval och komma med förslag.

I like this Goal and agree 100%

Förvaltning

Inom ett Jämlikt Pengasystem kommer det erkännas att Människan är en del av Ekosystemet hon lever i. Ordet "eko" står för "hem" - och därmed kommer varje människa att ansvara för att upprätthålla Balans och Harmoni i sitt hem, inom sitt ekosystem. Detta innebär Kontroll av Växters och Djurs Välbefinnande i ens miljö och att Ingripa när Disharmoni uppstår till följd av Mänsklig Påverkan, så att en ny Jämvikt kan etableras.

I like this Goal and agree 100%

Become an Activist for Life and Global Transformation